top of page

מי תהום וקרקעות מזוהמות

פעילות אנטרופוגנית - אורבנית, חקלאית ותעשייתית גורמת לשחרור מגוון של מזהמים לסביבה. מרבית המזהמים מחלחלים דרך פרופיל הקרקע לעבר מי התהום ומהווים סכנה ממשית לאדם ולסביבתו. 

כמות ומגוון המזהמים שונה ממקום למקום וכך גם תהליכי התפשטותם ואופי הטיפול בהם.

חברת אתגר א. הנדסה בע"מ מתמחה בחקירת אתרים מזוהמים ובוחנת את פוטנציאל הזיהום בקרקע ובמי התהום. גישת העבודה כוללת ניתוחים הידרוגיאולוגים מורכבים ותנועת מזהמים על פני השטח, בקרקע ובמי התהום. בהתאם לממצאי החקירה מוצעים פיתרונות מותאמים מבחינה סביבתית כלכלית.

 

בין מוקדי התמחויות החברה

 

 • ביצוע סקרים היסטוריים וסביבתיים

 • איתור מקור/ות הזיהום

 • אפיון סוג המזהם על פי תכונותיו הכימיות והפיזיקאליות (הולכה, רעילות, תוצרי לוואי, פוטנציאל  סיכון)

 • ניתוח הקשר בין זרימות עיליות למי תהום

 • הגדרת רגישות האקויפר למזהמים

 • חישוב אזורי הגנה ורדיוס מגן למקורות מים

 • יעוץ להשקיה בקולחים

 • תכנון מערכות ניטור מזהמים

 • תכנון וביצוע סקרי קרקע

 • דיגום גז קרקע, קרקע ומים וניתוח תוצאות אנליזות כימיות

 • תכנון וביצוע מערכות שאיבת דלקים

 • קדיחת קידוחי ניטור ושאיבות ניקוי

 • בניית מפות זרימה עילית ותת קרקעית והגדרת מערכות הזרימה

 • בניית מודלים מתמטיים לדימוי התקדמות המזהמים

 • ניקוי ושיקום אקויפר מזוהם

דיגום גזק רחוב עמינדב פינת מיטב- ת"א

עבודות שבוצעו עבור רשות המים

​​

 

פרויקט לדוגמא

סקר הידרוגיאולוגי באזור מושב גימזו לבדיקת אפשרות השקיה במי קולחים

בשל משבר המים המתמשך במדינת ישראל בוחנים חקלאים רבים את האפשרות של השקייה במי קולחים. במהלך סקר זה בוצעה עבודת שטח מפורטת לשם הגדרת אפשרויות ההשקייה באזורים בעלי רגישות הידרולוגית בינונית עד גבוהה

bottom of page