top of page

זרימה עלית ושימור קרקע

חברת אתגר א. הנדסה בע"מ מתמחה בחקירת מערכות זרימה עילית טבעיות ומלאכותיות וכן במנגנוני יציבות מידרונות וסחף קרקע.

החברה מספקת שירותי ניטור, בקרה, עיבוד וניתוח נתונים וייעוץ לתחנה לחקר הסחף במשרד החקלאות.  

בין מוקדי התמחויות החברה

 • נספחי ניקוז

 • פתרונות לניקוז ותיעול נגר עילי

 • בניה משמרת מים

 • השמת מיכשור מדעי בשטח

 • ניתוח זרימה עילית קבועה ושיטפונית

 • מדידות הידרומטריות וחישובי ספיקות וזמני חזרה

 • דיגום מים עיליים

 • דיגום קרקע

 • ניתוח וכיול נתונים מכ"ם עננים

 • מדידות וחישובי סחף קרקע ומתן הנחיות לשימור

 • בניית מודלים הידרולוגיים והידראוליים של נחלים ומאגרים

 • סקרי הגנה מפני הצפות ושיטפונות​

 

עבודות שבוצעו עבור משרד החקלאות, התחנה לחקר הסחף

 • ספיקות שיא ונפחי נגר בתחומי התנקזות משניים שנמדדו בתחנות הידרומטריות של התחנה לחקר הסחף, חורף 2015-2016

 • ספיקות שיא ונפחי נגר בתחומי התנקזות משניים שנמדדו בתחנות הידרומטריות של התחנה לחקר הסחף, חורף 2016-2017

 • חקירת אירוע - אגן נחל חדרה ונחל אלכסנדר, 22-27 בינואר, 2018 (דו"ח ביניים)

 • נתוני שטפונות וגשם באירועים חריגים, סיכום השנה ההידרולוגית 2015-2016

 • חקירת אירוע חריג - קישון וירדן דרומי, 8 בינואר, 2016 (דו"ח ביניים)

 • סיכום אירוע מיוחד - רמת סירין, 13 באפריל, 2016 (דו"ח ביניים)

 • חקירת אירוע חריג - אגן פולג, 25-30 באוקטובר, 2015 (דו"ח ביניים)

 • סיכום אירוע שיטפון - אגן ראס מועכיף, 27 באוקטובר, 2015 (דו"ח ביניים)

 • חקירת אירוע חריג - חמדיה ושדה נחום, 25 באוקטובר, 2015 (דו"ח ביניים)

 • חקירת אירוע חריג - גלגל ונתיב הגדוד, 28-29 באוקטובר, 2015 (דו"ח ביניים)

 • ספיקות שיא ונפחי נגר בתחומי התנקזות משניים שנמדדו בתחנות הידרומטריות של התחנה לחקר הסחף, חורף 2014-2015

 • חקירת אירוע חריג - נגר עילי וסחף קרקע, נחל יחזקאל, 21-27 בנובמבר, 2014

הקמת חלקת נגר שדה צבי
bottom of page