top of page

גיאוהידרולוגיה

התמחות החברה בתחומי ההידרולוגיה והידרוגיאולוגיה כוללת ביצוע מחקרים וסקרים ראשוניים, ליווי במהלך ביצוע הפרויקטים ושירות ומעקב צמוד לצרכים תפעוליים של מפעלים קיימים. ניסיון החברה כולל ביצוע עבודות בקנה מידה מקומי וארצי.

 

בין מוקדי התמחויות החברה

 

 • תמיכה בניהול ותפעול מקורות מים

 • ביצוע ניתוח מידע הידרולוגי קיים וביצוע מעקבים ארוכי טווח

 • בניית מסדי נתונים

 • תכנון מערכות מעקב וניטור

 • בניית מפות הידרוגיאולוגית וניתוח מערכות זרימה

 • תכנון ופענוח בדיקות גיאופיסיות

 • עבודה מול הרשויות כולל אישורי קדיחה ושאיבה

 • שיקום אקויפרים מזוהמים ומליחים

 • בניית מודלים נומריים הידרוגיאולוגיים

 • תכנון שאיבה עתידית

 • בדיקות לייתכנות הרחבת היקפי שאיבה

 • סקרים הידרוגיאולוגיים והידרולוגיים

 • תכנון השפלת מי תהום במהלך הבינוי

 • מציאת פתרונות לבעיות חלחול למבנים ממי תהום

 • יצירת פיתרונות ניקוז וחלחול של מי הנגר למי התהום – משמרת מים

 

סיווג קידוחים באקויפר החוף

במסגרת עבודה זו נותחו נתונים מאלפי קידוחים אשר סווגו לתת האקויפרים השונים באקויפר הפלייסטוקן במשור החוף הישראלי. הנתונים הגיאולוגיים וההידרולוגיים נותחו בעזרת תוכנות מקצועיות בתחומים אלו ובעזרת תוכנות ממ"ג (GIS). חשיבותה של עבודה זו עולה לאור הצורך המתגבר בניהול נכון של האקויפר אשר הנו מקור המים השני בגודלו בישראל והסובל מבעיות המלחה, זיהום והפקת יתר.

 

עידכון מודל מתמטי של מערכות הזרימה בנגב ובערבה

מודל הזרימה המתמטי המצוי בידי השירות ההידרולוגי מאפשר בחינת תרחישי הפקה מאקוופרי הנגב והערבה. במהלך עבודה זו מתבצע עידכון המודל ובדיקת אפשרויות הפקה נוספות בדרום הארץ.

 

שפד"ן - בחינת יישימות לאיגום בתת הקרקע בדרום אגן החוף

תכנון כללי ובדיקת היתכנות של אזור ניר עם – מפלסים, בדרום אקוויפר החוף, כאגן איגום תת קרקעי לוויסות עונתי של מי שפד"ן שעברו טיפול תעשייתי. יתרונו של האיגום התת קרקעי הנו במניעת איבוד מים ועליית ריכוז המלחים במאגר כתוצאה מאידוי. העבודה כללה הצבת מודל זרימה והסעה לתכנון אוגר עונתי. מבנה המודל התבסס על תכנון מוקדם של מערך קידוחי החדרה ותצפית. במסגרת העבודה נבחן מערך החדרה והפקה ארוך טווח במשך עשרות שנים. תוצאות העבודה נבחנו מבחינת כדאיות כלכלית בהשוואה לאיגום בפני השטח.
סיכום שלב זה של העבודה כלל התווית קוים מנחים ותיכנון ביצוע מערך החדרה ניסיוני שיכלול קדיחת קידוחים חדשים, ביצוע מבחני שאיבה והחדרה, מעקבים וניתוח הידרולוגי וגיאוכימי.

 

עדכון המבנה המרחבי של אקויפר החוף (בביצוע)

אקוויפר החוף מהווה את אחד ממקורות המים הטבעיים העיקריים בישראל. בסיס המידע העיקרי ליחידות המרכיבות את האקוויפר נעשה בשנות השבעים. מאז התווספו נתונים רבים מקידוחים שבוצעו לאורכו אך לא נעשה עדכון מסודר למבנהו הכללי וחלוקתו הפנימית. עדכון המידע נחוץ בעיקר בקרבת החוף, שם האקוויפר אינו רציף אלא מחולק למספר תתי יחידות המופרדות זו מזו על ידי שכבות אטימות או אטימות למחצה.
בפרוייקט זה אנו מעדכנים את המבנה במרחבי של אקויפר החוף על ידי ניתוח מידע ישן וחדש מקידוחים ובניית מודל קונצפטואלי מרחבי בעזרת תוכנות עם יישומים תלת מימדיים.

 

מודל נומרי של מערכות הזרימה בנגב ובערבה

במסגרת עבודה זו עודכן המודל האזורי של מי התהום בנגב ובערבה הכולל שלושה אקוויפרים שונים המחוברים ביניהם. ניתוח הנתונים כלל שילוב של השפעת מערכות ההעתקים השונות הקיימות באזור על זרימת מי התהום ועדכון משוואות המילוי החוזר של האקוויפר למשוואות לא ליניאריות. המודל המעודכן משמש את השירות ההידרולוגי בביצוע סקרי ייתכנות לשאיבות מים נוספות בערבה.

קידוח ביופילטר כפר סבא הירוקה
משאבת LOWFLOW QED

מים והנדסה

הקשר בין מים והנדסה עולה מקשיים הנוצרים עקב הצטברות משקעים ונגר עילי בפני השטח וקיום של מפלסי מי תהום גבוהים בקרבת מבנים בתת הקרקע.

 

בין מוקדי התמחויות החברה

 

 • תכנון השפלת מי תהום במהלך הבינוי.

 • מציאת פתרונות לבעיות חלחול למבנים ממי תהום.

 • יצירת פיתרונות ניקוז וחלחול של מי הנגר למי התהום – משמרת מים.

 

עבודות אנשי החברה בתחום כוללות הערכות למפלסי מים מקסימליים, תכנון מערכות ניקוז ושאיבה בעזרת קידוחים ותעלות על בסיס חישובים ומידול מתמטי (modflow). 

מידול מתמטי הינו השיטה המקובלת והמתקדמת בעולם לצורך הורדת מפלס מי תהום 
(Construction Dewatering and Groundwater Control; Powers et. Al, 2007).

 

יתרונותיה של שיטה זו הם ביכולתה לערוך בדיקות וניסויים של הפרמטרים השונים כגון מיקום הבארות אשר יכולים להוות גורם בהורדת עלויות ביצוע השאיבה.

bottom of page